پرورش گوسفند
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: دامپروری

سلام دوست عزیز

طمع سرچشمه خواری و ذلت است

تغذیهٔ گوسفند (Feeding of sheep)

مدیریت یک گله گوسفند مستلزم داشتن اطلاعات کافى در امور مختلف گوسفنددارى است. چراگاه و یا سایر منابع علوفه، غذاى اصلى و عمده براى گلهٔ گوسفندان در دوران آبستنى است. علوفهٔ خشک با کیفیت خوب، سیلو و یا علوفه را پس از چیدن مىتوان در تغذیهٔ گوسفند بهکار برد. مىتوان علوفهٔ خشک لگومینوزها، گرامینهها و یا مخلوط این دو، سیلوى ذرت و یا سیلوى سایر علوفهها را مورد استفاده قرار داد. اگر قرار است از سیلو در تغذیهٔ گوسفند استفاده بشود در موقع تهیه مىباید علوفهٔ ریزتر از سیلوئى که در تغذیهٔ گاو مورد استفاده قرار مىگیرد خرد بشود. پس چرا مزارع را مىتوان جهت چراى گوسفندان در نظر گرفت

          پرورش گوسفند             پرورش گوسفند   

اگر مرتع و یا چراگاه وسعت بیشترى دارد، توصیه مىشود که به قسمتهاى مختلف تقسیم شده و بهصورت چرخشى مورد استفاده قرار گیرد زیرا چرانیدن بهطور متناوب، سبب قطع سیکل زندگى انگلهاى داخلى مىشود. مراتع باید به فاصلهٔ هر دو الى سه هفته یک بار مورد استفاده قرار گیرند که بستگى به کیفیت و نوع مرتع دارد مراتع نباید مورد چراى بیش از حد قرار گیرند، زیرا این امر سبب تخریب مرتع مىشود. بهخصوص در مورد گوسفند که چون این حیوان خیلى نزدیک به زمین علوفه را قطع مىکند، تخریب سریعتر و بیشتر خواهد بود. تعداد گوسفندى که در واحد زمان در واحد سطح مرتع در نظر گرفته مىشود به نوع و کیفیت مرتع بستگى دارد

در مرتع براى ازدیاد بازدهى و استفادهٔ بیشتر حیوان لازم است آب کافى، سایهٔ مناسب، نمک و سایر مکملهاى معدنى فراهم شده باشد. جابهجا کردن آبشخوار، نمک و مکمل معدنى سبب مىشود که قسمتهاى مختلف مرتع بهخوبى مورد استفاده قرار بگیرد و حیوان براى دسترسى به آب در طول چرا انرژى کمترى را مصرف کند. در موردى که مرتع یا چراگاه فقیر باشد مىتوان همزمان با چرا در مرتع از علوفهٔ خشک در تغذیهٔ گله گوسفند استفاده کرد. در تحت چنین شرایطى روزانه ۵/۱ الى یک کیلوگرم یونجهٔ خشک احتیاجات میش را برطرف مىکند. مىتوان بهجاى یونجهٔ خشک از دو الى سه برابر سیلو ذرت استفاده کرد. زیرا احتیاجات غذائى میش براى تکامل جنین و بافتهاى پستانى خود حیوان افزایش مىیابد. میشهائى که بیش از یک بره آبستن هستند مخصوصاً در مراحل آخر آبستنی، اندازهٔ شکمبه آنها کوچک مىشود؛ زیرا مقدارى از فضا توسط رحم اشغال مىشود. این موضوع سبب مىشود که بهجاى مقدارى از علوفهٔ خشبى از کنسانتره استفاده بشود. تغذیهٔ میش با کنسانتره به تکامل نهائى جنین و آماده کردن میش براى تولید شیر که گوساله نیاز مبرمى به آن خواهد داشت، کمک مىکند. نتایج تغذیهٔ خوب در اواخر دوران آبستنى در موقع برهزائى و بعد از آن مشاهده مىشود. بدینترتیب که عمل زایمان بهراحتى صورت خواهد گرفت، برهها در هنگام تولد قوى خواهند بود، وزن آنها از برهمیشهائى که بهخوبى تغذیه نشدهاند، بهطور قابل توجهى بیشتر خواهد بود و میش شیر بیشتر و دوران شیروارى طولانىتر خواهد داشت. در نتیجه برهها قویتر، رشد آنها سریعتر و تلفات برهها و میشها کمتر خواهد بود. توصیه مىشود در آخرین ۶ هفتهٔ آبستنى به میشها مقدارى مخلوط کنسانتره داده شود. دانهٔ ذرت، دانهٔ گندم، سورگوم، یولاف، جو و سبوس گندم از اجزائى هستند که معمولاً در مخلوط کنسانتره مورد استفاده قرار مى‌گیرند

در مواردى که مرتع و یا یونجهٔ خشک از کیفیت پائینى برخوردار باشد میش به مکمل پروتئینى نیاز خواهد داشت. در تحت چنین شرایطى مىتوان از کنجالهٔ سویا، کنجالهٔ بذرک و یا سایر مکملهاى پروتئینى استفاده کرد. با توجه به ارزانى قیمت مىتوان از اوره در جیرهٔ گوسفند بهعنوان منبع ازتى استفاده نمود که در تحت چنین شرایطى نبایستى بیش از یکسوم پروتئین جیره از اوره تأمین شده باشد

راساس مطالعات انجام گرفته، افزون آنتىبیوتیک از مرگ و میر برهها مىکاهد، دادن آئورمایسین روزانه به مقدار ۶۰ میلىگرم به ازاء هر میش بهمدت ۸۰ روز قبل از زایش به مقدار قابل محسوسى از مرگ و میر برهها مىکاهد. با این عمل مىتوان نسبت تلفات برهها را از ۵/۱۴ تا ۹/۳ درصد کاهش داد. میشهاى آبستن بایستى تغذیهٔ آزاد داشته باشند که این امر سبب کم شدن هزینهٔ کارگرى و افزایش مصرف علوفه با کیفیت پائین مى‌شود

جیرهاى که در تغذیهٔ میشهاى آبستن بهکار برده مىشود، بایستى به مقدار زیادى علوفهٔ خشبى داشته باشد. مهمترین مسئله در تغذیهٔ میشهاى آبستن جلوگیرى از چاقى زیاد میشها است

تغذیه در دوران شیردهى (Lactation feeding

میشهائى که در هفتههاى آخر آبستنى بهخوبى تغذیه و مراقبت شده باشند، پس از زایمان از شرایط بدنى خوبى برخوردار خواهند بود و مقدار زیادى شیر تولید خواهند کرد. ماکزیمم تولید شیر در میشها در حدود ۲ هفته پس از زایمان است. جهت ادامهٔ تولید شیر زیاد، میشها باید تغذیهٔ کافى داشته باشند تا علاوه بر تأمین نیاز غذائى براى نگهدارى میش، نیاز غذائى براى تولید شیر را هم فراهم کند

فزایش کنسانتره جیره سبب تحریک میش براى تولید شیر زیاد خواهد شد، باید مطمئن بود که حیوان به آب سالم و تمیز به مقدار کافى دسترسى داشته باشد

میشهائى که به برههاى دوقلو شیر مىدهند، در مقایسه با میشهائى که به تکبره شیر مىدهند؛ به کنسانتره بیشترى نیاز دارند. بهنظر مىرسد میشهائى که دوقلو زائیدهاند، مىتوانند بیشتر از میشهائى که تکبره زائیدهاند، شیر تولید بکنند، این امر ممکن است بدین علت باشد که برههاى دوقلو در هر موقع شیر خوردن پستان را خالى مىکنند و این کار سبب تحریک بیشتر پستان و تولید بیشتر شیر مىشود.

میشهاى نژاد سنگین در مقایسه با نژادهاى سبک به غذاى بیشترى نیاز دارند. اگر کیفیت علوفهاى که مورد استفاده قرار مىگیرد پائین باشد، باید به مقدار کنسانتره جیره افزوده شود. در این قبیل موارد جهت تغذیهٔ بهتر گله و بازدهى خوب مکملهاى پروتئینى و معدنى مورد نیاز خواهند بود. تا حدود یک هفته قبل از شیرگیرى برهها مقدار آب و غذاى میشها را کاهش دهید. این کاهش آب و غذاى میش سبب کاهش تولید شیر حیوان مىشود و بره اجباراً کنسانتره بیشترى مصرف مىکند و در نتیجه موقع از شیرگیری، بره کمتر دچار مشکل مى‌شود

مواظبت از برهها از زایش تا از شیرگیرى

قطع دنبه یکى از اولین کارهائى است که بعد از زایش انجام مىگیرد. این عمل بین سه روزگى تا دهروزگى انجام مىگیرد. برهاى که دمش کوتاه شده باشد کمتر دچار انگل مى‌‌شود، زیرا دم طویل در اکثر موارد سبب جمع شدن فضولات در زیر دم و مانع از خروج فضولات از روده مىشود؛ علاوه بر این، در اثر جمع شدن فضولات در ماههاى گرم تابستان، بوى آنها مگس‌‌ها را جلب مىکند و آنها روى کپل حیوان تخم مىگذارند. لاروهائى که از این تخمها خارج مىشوند روى گوشت حیوان زندگى مىکنند و مىتوانند سبب مرگ حیوان شوند.

برههاى نر را باید موقعى که سن آنها کم و جوان هستند، اخته کرد. توصیه مىشود از هنگام تولید تا سن دو هفتگى عمل اخته کردن را انجام داد. در این سن کاهش رشد بره (بهعلت استرس ناشى در موقع اخته کردن و بعد ازآن) حداقل است. عمل اخته کردن را مىتوان با استفاده از بوردیزو، چاقو و یا اخته کردن (Castrator) انجام داد. توصیه مىشود بعد از عمل اخته کردن به گوش برهها نراخته علامت گذاشته شود. نشانهگذارى در گوش سبب شناسائى زودتر قوچ اخته از میش مىشود. اگر هر سال شمارههاى متفاوتى در گوش بهکار گرفته شود سبب شناسائى میشها با سنین مختلف مىشود. پشم چینى برههاى مسن سبب مىشود که حیوان در تابستان راحت باشد، پشم چینى را در موقع از شیر گرفتن انجام دهید

منبع : http://www.aftab.ir

علاقه مندان به پرورش گوسفند می توانند از برنامه های شرکت دالین سبز فارس به آدرس زیر استفاده نمایند

برنامه آموزشی پرورش گوسفند   http://horticulture.persianblog.ir/post/135

 


 
.: Weblog Themes By VatanSkin :.