عوامل عفونی ایجاد کننده سقط جنین در میشها

عوامل عفونی ایجاد کننده سقط جنین در میشها  

سقط جنین عارضه ای است که دام ماده قادر به نگهداری جنین نبوده و ان را از بدندفع می نماید و در این ارتباط عوامل عفونی و غیر عفونی می توانند مننجر به سقط جنینگردند . از جمله عوامل عفونی ایجاد کننده سقط جنین, کامپیلوباکترفتوس (ویبریو فتوس) کلامیدیا پستیس (عامل سقط جنین آنزئوتیک , لپتوسپیروز, بروسلوز ( گونه بروسلا اوویس , عامل ایجاد کننده تورم اپیدیدیم در قوچها ) تب کیو, بوردر دیزیزوبلو تانگ و ازعوامل غیر عفونی می توان ضربه و ضغطه کمبودهای تغذیه ای و مسمومیت حاصله از گیاهانسمی را نام برد.

شیوع سقط جنین هایی که تا 3 هفته اول آبستنی رخ می دهند اغلب به دلیل کمبودهایمواد غذایی و یا ناشی از استرس است که معمولاً‌تا میزان 25 درصد می رسد سقط جنینهایی که بیش از میزان 5/1 الی 2 و حتی 5 درصد عادی بوده و چنانچه این میزان به حدود 20 الی 30 درصد برسد و اقدام بهداشتی لازم در مورد آن صورت نگیرد می تواند تا میزان 80درصد پیشرفت نماید که از این نظر باعث خسارات اقتصادی و بهداشتی در دامداری میگردد

         سقط جنین در گوسفند                         سقط جنین در گوسفند            
کمپیلوباکتریوزیس CAMPILOBACTERIOSIS

عامل بیماری باکتری ویرگولی شکلی است به نام کامپیلوباکترفتوس که قبلاویبریوفتوس نامیده می شد و علت ویبریونی سقط جنین گوسفند با گاو فرق می کند .

انتقال بیماری از طریق خوردن مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده می باشد.

نشانه های بیماری : عارضه سقط جنین در 6 الی 8 هفتگی دوره ابستنی و نیز تلف شدنبره های تازه متولد شده از نشانه های بارز این بیماری باکتریایی می باشد . بیماریدر دامداری شدیدا مسری بوده و دام مبتلا پس از بهبودی ممکن است برای همیشه ناقلبماند .

 تشخیص آزمایشگاهی

تهیه لام از محتویات شیردان جنین و کشت از محتویات شیردان جنین

 کنترل و درمان:

دامهایی که سقط نمودند بایستی سریعاً‌از سایر دامها جدا شده و سپس حذف شوند زیراامکان دارد ناقل باقی بمانند.

بره های زنده متولد شده باید حذف شوند.

درمان سایر دامهای گله توسط تتراسیکلین انجام گیرد.

 

توکسو پلاسموزیس TOXOPLASMOSIS

عامل بیماری,‌انگلی پروتوزوایی است به نام توکسوپلاسما گنده ای که در سلولهایاپی تلیال روده دام آلوده زندگی می کند . بیماری توکسو پلاسموز قابل سرایت به انسانمی باشد.

راه انتقال

از طریق خوردن مواد غذایی و آب آلوده به اووسیت انگل که از طریق مدفوع گربه دفعشده است.

تماس مستقیم دام با مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده  
نشانه های بیماری
عارضه سقط جنین در هر مرحله ای از دوران آبستنی می تواند رخ دهد و میزانشیوع آن ممکن است تا 80درصد برسد اگر آلودگی در ابتدای دوره آبستنی باشد موجب جذب ومرگ جنین می شود و اگر آلودگی در اواخر آبستنی باشد باعث سقط جنین مرده زایی و یاتولد بره های ضعیف می گردد.
تشخیص :
آزمایش فلورسنت انتی بادی موادکوتیلدونها
آزمایش مایعات جنینی با استفاده از تست اگلوتیناسیون لاتکس
آزمایش هیستوپاتولوژیکی بافتهای جنین مانند: مغز,‌شش , کبد , قلب , کلیه , طحال
کنترل :
جلوگیری از ورود گربه ها به انبار غلات , آبشخوار و انبارعلوفه
انهدام فوری مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده
کنترل جوندگان وپرندگان از نظر کاستن مخازن عفونی

/ 0 نظر / 13 بازدید