کود دفاندر کلسیم

خداوند از بندگانش دو انتظار دارد اقرار به نعمت ها و اعتراف به گناهان

سلام دوست عزیز

کود دفاندر کلسیم

این محصول توسط شرکت فیوچراکو در اسپانیا که تولید کننده انواع کودهای تغذیه ای ، محرکهای رشد گیاه ، ترکیبات مقاوم کننده گیاه در برابر امراض و تنشهای محیطی و عوامل بیولوژیکی کنترل آفات و بیماری های گیاهی می باشد تولید شده و به صورت انحصاری توسط شرکت فروغ دشت در کشور ایران توزیع می گردد .

نقش کلسیم در گیاه بسیار گسترده است کلسیم به همراه پلی ساکارید ها و پروتئین ها سبب تشکیل و استحکام دیواره سلولی و بزرگ شدن آن می گردد . در انتقال پروتوئینها و کربوهیدراتها و در تقسیم سلولی نقش دارد و در فعالیت آنزیمهای گیاهی را تنظیم می کند . کمبود کلسیم باعث بد شکل شدن و از بین رفتن بخش مریستم گیاه می شود و به همین جهت در ساختار میوه نقش عمده ای داشته و کمبود آن سبب کاهش کمیت و کیفیت میوه ها می گردد . بطور مثال در گوجه فرنگی سبب پوسیدگی گلگاه و در بادام زمینی سبب قهره ای شدن مغز دانه می گردد . در مرکبات و دیگر میوه ها اندازه میوه کاهش می یابد . در این ترکیب کلسیم با اسید های آمینه و تری کربوکسیلیک اسید کلات شده است جدول زیر مقادیر توصیه شده کاربرد دفاندر  منگنز را برای برخی از محصولات کشاورزی نشان می دهد

ترکیب و درصد عناصر موجود در دفاندر کلسیم به قرار زیر است

درصد وزنی

ترکیبات

5

اسید امینه نوع ال

14

کلسیم CaO

0.4

نیتروژن آمینی

0.4

بر

 اسید های آمینه جذب و حرکت کلسیم داخل گیاه را افزایش می دهد . مواد آلی موجود در دفاندر کلسیم به جذب از طریق برگ گیاه کمک نموده و همچنین الگوی استفاده از این کود برای برخی محصولات کشاورزی در جدول ذیل آورده شده است . 

نحوه مصرف

زمان مصرف

نوع محصول

دفعات مصرف

خاکی

لیتر در هکتار

برگپاشی

( لیتر در 1000 لیتر آب)

1

8

2

از تشکیل تا برداشت میوه

درختان میوه دار

1

8

2

از تشکیل تا برداشت میوه

درختان هسته دار

1

10

1.5

از تشکیل تا برداشت میوه

انگور

2

3 - 5

2 - 3

از زمان تشکیل اولین میوه تا پایان رشد رویشی هر 15 روز یکبار

گوجه فرنگی و فلفل

3

3 - 5

/ 0 نظر / 42 بازدید