بیماریهای سویا 1

سلام دوست عزیز

وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید مغزتان بهترین ها را جذب می کند

بیماریهای سویا 1

آنتراکنوز:Anthracnose
بیماری قارچی است . این قارچ بر روی ساقه ، غلاف و برگچه گیاهانی که در حال رسیدگی هستند حمله می کنند. محیطی که این قارچ تحت تاثیر قرار می دهد به رنگ قهوه ای تیره یا قهوه ای مایل به قرمز در می آید.شاخه های پایینی می میرندو بخش های آلوده به رنگ سیاه در می آید . غلاف آلوده چروکیده و ممکن است نشانه های بیماری را بروز دهد. قارچ روی بذر را در برمی گیرد. دانه ها قبل از جوانه زنی ممکن است از بین برود. شانکر در لپه بذرهای جوان توسعه می یابد. قارچ ها همچنین در حالت زمستان گذرانی باقی مانده گیاهان را آلوده می کند.
برای کنترل بیماری ، استفاده از بذرسالم ، استفاده از گونه های مقاوم ، تناوب زراعی ، و دفن کدن بقایای گیاهی و همچنین استفاده از قارچ کش های برگ مناسب می باشد.


لکه قهوه ای برگ Brown Leaf Spot
 
این بیماری در بهار مشاهده می شود و به صورت لکه هایی قهوه ای رنگ در روی برگ مشاهده می شود. این لکه های آلوده در اندازه های مختلف می باشد.و در برگ های پایینی مشاهده می شود، این بیمای برگ را ابتدا زرد کرد و کم کم آن ا می خشکاند ، در حالت شدید تر بیماری ممکن است سویا تمام برگ های خود ا از دست بدهد. وسعت از بین رفتن برگ ها به وضعیت آب و هوا بستگی دارد. ساقه و غلاف ها ممکن است آلوده شود.زمستان گذرانی قارچ روی ساقه های ضعیف و برگ می باشد. گرما ، هوای مرطوب و زهکش ضعیف از عامل اصلی انتشار این بیماری است.
برای مبارزه، استفاده از بذور سالم، تناوب زراعی و بقایای گیاهی را با عمق زیاد دفن کردن و استفاده از قارچ کش های برگی مناسب می باشد.

زنگ سویا Downy Mildew
عامل بیماری قارچ است. نشانه های اولیه لکه های سبز مایل به زرد روی برگ می باشدبعدا این لکه ها به رنگ قهوه ای تیره با حاشیه سبز مایل به زرد می شود.دسته های کرک مانند خاکستری قارچ است که روی برگ د حال انتشار است. برگ ها ممکن است بریزد. قارچ ها درون غلاف بذر رشد می کندو اسپورهایش را در آنجا می ریزد.بیماری به وسیله بذور آلوده و باقی مانده گیاه انتشار می یابد.
برای کنترل بیماری ، تناوب زراعی ، استفاده از بذور و شخم عمیق وش های خوبی است

 

بیماری های سویا

لکه ارغوانی بذر Purple Seed Staini
عامل بیماری قارچ است. یک لکه ارغوانی تیره یا صوتی یا بی رنگی در بذر های رسیده این بیماری را متمایز می کند.لکه های بیرنگ ممکن است یک تکه از بذر را در بربگیرد تا تمام بذر را در بربگیرد.این بذر ممکن است ترک بردارد، سفت یا فرو رفته شودو کیفیت بذر پایین بیاید.این ارگانیسم به دیگر قسمتهای گیاه هم حمله می کند و زمستان گذرانی آن هم در روی برگ های مریض و ساقه های آلوده است. وقتی بذر کاشته می شود این قارچ از بذر به گیاهچه منتقل می شود.هوای مرطوب در طول فصل رشد به توسعه بیماری کمک می کند.
برای کنترل بیماری استفاده از بذور سالم ، تناوب زراعی و دفن کردن بقایای گیاهی و استفاده از قارچ کش های برگی مناسب می باشد.

بیماری گیاهچه Seedling Diseases
عامل بیماری قارچ است. بذر ضعیف عامل اصلی برای نفوذ قارچ ها می باشد .ضعف شاید به خاطر صدمات مکانیکی ، فیزیولوژیکی یا پاتولوژیکی باشد .اگر بذر صدمه مکانیکی ببیند پس باعث نفوذ پاتوژن ها می شود که باعث صدمه دیدن بذر می شود.عوامل خاکی مثل دما و رطوبت و خشکی هم ممکن است باعث این عوامل شود.سرما ودرصد رطوبت بالا و خاک های با زهکش کم بیماری را تشدید می کند

 

.http://www.roostanews.ir

 

 

 فیلم آموزشی کشاورزی دامپروری شیلات

/ 0 نظر / 18 بازدید