رویانا" اولین گوسفند شبیه‌سازی شده ایران و خاورمیانه

 

رویانا" اولین گوسفند شبیه‌سازی شده ایران و خاورمیانه

 

او که بامداد روز شنبهنهم مهرماهاز طریق فناوری شبیه‌سازی بااستفاده از سلولهای بنیادی متولد شد، اکنون 20/9/85 حدود ۴۰کیلوگرم وزن دارد و از وضعیتفیزیکی خوبی برخوردار است.

با تولد موفقیت آمیز رویانا به همت پژوهشگران پژوهشکده رویان با استفاده ازتکنیک شبیه‌سازی، ایران به عنوان نخستین کشور خاورمیانه در دستیابی به این فناوریپزشکی به شمار می‌رود.

شبیه‌سازی در پژوهشکده رویان
کار بر روی شبیه‌سازیگوسفند از سال ۱۳۸۳در قالب طرح تحقیقاتیNT در تهران و اصفهان آغاز شد. درابتدا کارهای لازم جهت بدست آوردن تخمک انجام شد و سپس مطالعات گسترده‌ای در موردانتخاب نوع سلولی که هسته آن انتقال پیدا می‌کند انجام گرفت و نهایتا مقرر شد که ازسلول‌های فیبروبلاست گوش استفاده شود

     شبیه سازی گوسفند               شبیه سازی گوسفند            

مطالعه در دو فاز لقاح خارج رحمی ( (IVFو شبیه‌سازی در گوسفند انجام شد.

در نتیجه لقاح خارج رحمی ( (IVFبرای اولین بار در ایران، اولین بره حاصل ازلقاح خارج رحمی و بلوغ آزمایشگاهی تخمک، اول مهرماه ۱۳۸۵با عمل سزارین بدنیاآمد.

تا قبل از این در ایران و خاورمیانه از روش باروری آزمایشگاهی برای باردار کردندامها استفاده نشده بود و تلقیح مصنوعی در دامها به سبک سنتی انجام می‌شد.

در این مطالعه که توسط محققین پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی انجام شد تخمک‌هاینابالغ گوسفند نژاد فشم تهران با روش آزمایشگاهی بالغ شد و تخمک‌های بالغ شده بااسپرم گوسفند نژاد مرینوس استرالیایی مجاورسازی شد.

جنین‌های حاصل شده از این روش پس از هفت روز در مرحله بلاستوسیست به تعداد۲تا۳جنین به گوسفند میزبان منتقل شد و حاصل این کار گوسفند دوقلویی بود که یکیاز آنها در حین زایمان از بین رفت.

در فاز شبیه‌سازی از تعداد ۲۳۰جنین منتقل شده به ۷۷گوسفند میزبان، دو برهشبیه‌سازی شده حاصل شد که بره اول در یازدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۵از یک راس گوسفندکه فاز بارداری را به پایان رسانده بود کاملا سالم از نظر ظاهر با وزن حدود سهکیلوگرم طی عمل سزارین بدنیا آمد.

البته این بره پنج دقیقه بعد از تولد بدلیل مشکلاتی که بطور کلی در بره‌هایشبیه‌سازی شده در طول بارداری و پس از تولد وجود دارد از بین رفت.

ولی بره دوم که همان "رویانا" است تاکنون که حدود ۷۰

/ 0 نظر / 21 بازدید