شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

بدون شک کوچکی جثه، قابلیت رام شدن و بهره دهی زیاد از نقطه نظرتولید گوشت، شیر و پشم وسایر فرآورده های آن باعث شده است که نظر انسان به اینحیوان جلب گردد.
در ایران علوفه مراتع متغییر است وگوسفندان همانند شتر مواد لازم را در بدن خود به صورت دنبه و دیگر مواد ذخیره میکند.

به خاطر مسایل مذهبی و اهمیت قربانی کردن، گوشت گوسفند در درجه اول ودیگر فرآورده های آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد.به علت عدم آگاهی گوسفنددارانایرانی اغلب گوسفندان ایرانی اصالت خود را از دست داده و به صورت ناخالص در آمدهاند.

دامنه های سلسله جبال زاگرس در جنوب غربی و مرکز و سلسله جبال البرزدر شمال ایران مناطق مناسبی برای پرورش گوسفند در ایرانهستند.

                      پرورش گوسفند            پرورش گوسفند  

محاسن و معایب پرورش گوسفند

محاسن:

1. گوسفند یک حیوان نسبتاً خوش بنیه ای است که آب و هوای متغییر وخشک را تحمل می کند و با فقیرترین علوفه و غذل ها را رشد خود ادامه میدهد.

2. بوسیله گوسفند می توان زمین های نا مرغوبی که برای کشت و زرعمناسب نیست با ایجاد مرتع مصنوعی مورد استفاده قرارداد.

3. گوسفند در مقایسه با سایر دام ها به جیره نگهداری کمتری احتیاجدارد و بیشتر غذایی را که دریافت می کند صرف تولید رشد و نمو خود مینماید. به همینسبب در بیشتر کشورهای دنیا از نقطه نظر اقتصادی در رتبه اول قراردارد.

4. انواع فرآورده های گوسفند را در تمام طول سال می توان به بازارعرضه کرد، به همین جهت دامدار کمتر با مشکلات مالی مواجه میشود.

5. برگشت سرمایه نسبتاً سریع است، به عنوان مثال بره را در 3 ماهگییعنی 8 ماه پس از آبستنی می توان فروخت.

6. عادت گوسفند از نظر دفع فضولات و به ویژه در نقاط مرتفع چراگاه ومرتع از نظر تقویت و کود دهی خاک مورد توجه و اهمیتاست.

7. پشم حاصله را می توان به راحتی انبار کرد و در زمان مناسب بهبازار عرضه کرد یا به مسافت های دور فرستاد.

8. چربی خالص پشم (لالولین) که از پسابحاصله از شستشوی پشم به وسیله روش های شیمیایی جدا می گردد به عنوان مخلوط کنندهکرم های آرایشی و طبی استفاده می گردد.

معایب:

1. گوسفند معمولاً از نظر حیوانات مهاجم به ویژه سگ و گرگ در معرضمخاطره است.

2. گوسفند در برابر آسیب ها و بیماری ها و به ویژه عوارض انگلی نسبتبه سایر دامها بیشتر حساس است.

3. حرفه چوپانی از نظر اجتماعی چندان چشمگیر نیست و به همین جهتسیستم چوپانی پرورش گوسفند معمولاً با کمبود افراد مجرب مواجهاست.

4. الیاف مصنوعی که از ترکیبات شیمیایی و رزین تولید می شود می تواندبه عنوان ماده جایگزین پشم با آن رقابت نماید.

اهمیت استفاره از مراتع در پرورشگوسفند

در بیشتر مناطق دنیا پروش گوسفند به صورت چرای آزاد یعنی به شکل همانسنت اولیه انسان با استفاده از مراتع طبیعی انجام میپذیرد.

انواع چرا

1. چرای گسترده یا آزاد: به دو نوع نوع گسترده نسبی و مطلق تقسیم میگردد که در نوع اول گله در کل طول سال در کل مرتع چرا می کند ولی در حالت دوم قسمتیاز مرتع برای جمع آوری غذای زمستانی حفظ می گردد.

2. چرای انتقالی یا بسته: در این روش مرتع به وسیله حصار به قطعاتمختلفی تقسیم می گردد و گوسفندان در هر ایامی از سال در قسمتی از مرتع به سر میبرند. از تفاوت هایی که این روش با روش گسترده دارد این است که به علت بسته بودن

/ 0 نظر / 25 بازدید